wtorek 26 maja 2015
Strona główna
Status prawny
Organizacja
Majątek
Ewidencje, rejestry, archiwa
Przetargi
Egzaminy
Praca
Szkolenia
Skargi i wnioski
Biuletyn

Redaktor: Aneta Brodowska-Wojdak Data utworzenia: 29.11.2007 r.
Administrator: Robert Michalski Data modyfikacji: 09.10.2008 r.


Egzamin gimnazjalny

Egzamin sprawdza głównie umiejętności i wiadomości potrzebne do dalszej nauki. Umiejętności te mają charakter ponadprzedmiotowy. Są ważne dla każdego człowieka i potrzebne w życiu codziennym. Ich opis został zawarty w Standardach wymagań egzaminacyjnych.


Informatory do egzaminu gimnazjalnego

Informatory są podstawowym źródłem informacji o egzaminie gimnazjalnym. Adresowane są przede wszystkim do uczniów i mają być ich przewodnikiem ułatwiającym przygotowanie się do egzaminu.
W informatorze o egzaminie gimnazjalnym zostały zamieszczone lub opisane:
 
 • egzamin gimnazjalny w systemie oceniania,
 •  
 • cele egzaminu,
 •  
 • podstawowe akty prawne regulujące przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego,
 •  
 • gdzie i kiedy odbędzie się egzamin, kto ustala zestawy zadań, kto organizuje egzamin, kto sprawdza prace egzaminacyjne, kiedy zostaną przekazane informacje o wynikach,
 •  
 • co będzie sprawdzane podczas egzaminu,
 •  
 • standardy wymagań z komentarzem dla uczniów,
 •  
 • struktura i forma arkuszy egzaminacyjnych,
 •  
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z kluczem odpowiedzi, punktacją i kryteriami oceny oraz karty odpowiedzi.
 •  

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) informatory opracowuje, w porozumieniu z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, i ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna  nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny.
   
  Informatory o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym od roku szkolnego 2008/2009:

   zaktualizowany tekst informatora o części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej egzaminu

   informatory o egzaminie gimnazjalnym z języków:
    - angielskiego
    - francuskiego,
    - hiszpańskiego
    - niemieckiego
    - rosyjskiego,
    - włoskiego.

  Zachowują ważność informatory o egzaminie gimnazjalnym w 2005 r. w językach mniejszości narodowych. Należy w nich jedynie uwzględnić zmiany wynikające z nowelizacji aktów prawnych.

    Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku litewskim 

    Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku niemieckim 

    Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku ukraińskim

   


    Zaktualizowany tekst informatora o egzaminie gimnazjalnym od roku 2006  Drukuj
  © Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie